Kurs-ORNET-031Upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych.  Zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy odnotowanych w Polsce. Dlatego podczas różnego rodzaju prac budowlanych, konserwatorskich I  montażowych wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.  Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycie szkolenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy   Obowiązek szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późń. zm.). Za działalność szkoleniową w tym zakresie odpowiedzialni są pracodawcy.

TECH-ALPIN specjalizuje się w szkolenie osób pracujących na wysokości i prowadzi je w formie kursu lub seminarium. Szkolenie podstawowe przeprowadzane jest w wymiarze  8 godzin lekcyjnych. Szkolenie 16 godzinne ( 2-dniowe ) rozszerzone jest o 8-godzinny program ćwiczeń i treningów bezpiecznej pracy na wysokości z zastowaniem nowoczesnych technik i specjalistycznego sprzętu.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są jako:

  • szkolenie wstępne,
  • szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, a zaliczają się do nich stanowiska pracujących na wysokości, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenia do prac na wysokości

Szkolenia w zakresie zastosowania technik alpinistycznych w pracach na wysokości,

Szkolenia ukierunkowana dla poszczególnych zawodów lub wykonywanych prac np. montażyści , dekarze , pracownicy wysokiego składowania, odśnieżanie dachów itp.

Szkolenia te prowadzone są wymiarze od 8 do 35 godzin