Zasady organizacji  szkoleń

100_2102Szkolenie przygotowujące do wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości prowadzimy  ponad 10 lat i posiadamy w zakresie niezbędne doświadczenia i kwalifikacje

Dysponujemy obiektami i instalacjami na których prowadzone są zajęcia i treningi praktyczne oraz dobrze przygotowaną kadrą instruktorów i wykładowców posiadających uprawnienia w zakresie prowadzenia szkoleń BHP,technik alpinistycznych i ratownictwa wysokościowego.

Główną metodą szkoleniową stosowaną w naszych szkoleniach są pokazy i ćwiczenia praktyczne uzupełnione wykładami. Zajęcia praktyczne prowadzone są  w grupach szkoleniowych do 6 osób prowadzonych przez jednego instruktora .

Zajęcia i treningi praktyczne prowadzone są:

  • w ośrodku szkoleń wysokościowych w Baszcie Głogowskiej  w Lubinie
  • na wieży wspinaczkowej Kielichu w Lubinie .

Zajęcia i wykłady odbywają się
w Sali wykładowej w Baszcie Głogowskiej lub w sali konferencyjno-szkoleniowej w biurowcu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 92.

Ośrodek udostępnia indywidualny sprzęt ochrony przed upadkiem na czas szkoleń oraz  zapewnia uczestnikom  niezbędne materiały szkoleniowe.

Szkolenia kończą się egzaminem teoretycznym (test) i sprawdzianem praktycznym.

Organizator szkolenia zapewnia

  • programy poszczególnych rodzajów szkolenia i dla określonych stanowis przygotowane w uzgodnieniu ze zlecającym, odpowiednio do  jego potrzeb wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
  • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
  • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
  • indywidualny sprzęt ochrony przed upadkiem  i sprzęt do prac na wysokości  oraz  niezbędne materiały szkoleniowe;
  • właściwy przebieg szkolenia  zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie  szkolenia BHP w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego dorosłych;
  • prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń zgodnych  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. Dz. U. 1993 nr 103, poz. 472